www.eurointegration-bg.com
управителен съвет
клонове
програми
контакти
Обучителни проекти:

Обучителни проекти:

 

2002 г.

 

·    Февруари, 2002 г. - обучение на тема: “Как да създаваме печеливши проекти?”- за представители на всички създадени до този момент регионални клубове на сдружение “Евроинтеграция”. Проектът се реализира с подкрепата и участието на лектори на  Британски съвет, България.

 

·    Информационно - обучителна кампания по разпространението на “Информационен ученически бележник за Европейски съюз”(издаден на български и турски езици) – проведена в сътрудничество със сдружение “Вяра, надежда и любов”.

 

Информационният ученически бележник за Европейския съюз е одобрен и като учебно помагало за ученици след пети клас на общообразователните училища и беше разпространен в училища и читалища на регионалните клубове на Сдружението в градовете: София, Пловдив, Самоков, Пазарджик , Хасково ( и на турски език), Кърджали( и на турски език), Червен бряг, Силистра и др.  Бележникът е издаден с помощта на Делегацията на ЕК в София, фондация “Отворено общество” и други дарители, и благодарение на активната работа на сдружение “Вяра, надежда и любов”- София – колективен член на сдружение “Евроинтеграция”.

Във връзка с успешното  разпространение и приключване на проекта се организираха  викторини в градовете Самоков и  Русе, с деца на възраст до 12 г., като Сдружението осигури  награди за най-добре представилите се.

 

2003г.

 

·    “Въвеждане на европейски измерения в дейността на българската публична администрация”, финансово подкрепен от фондация”Отворено общество”.

От декември, 2002 г. стартира проект за обучение на служители от Областната администрация на София – град, който се осъществява съвместно с Института по публична администрация и европейска интеграция- гр.София. Целта на програмата е повишаване на тяхната информираност относно основните аспекти на европейската интеграция, правото на ЕС, диалога България – ЕС и хода на преговорния процес, както и въвеждане на по-добри практики в административното производство. Обучението се проведе по два основни модула:“Европейска интеграция” и “Административноправно обслужване на граждани”. Като лектори са ангажирани видни практикуващи правници, вкл. и съдии, и деятели на европейската интеграция.

На участниците бяха издадени сертификати за успешно преминал курс на обучение по еврпейска интеграция.

 

2004 г .

 

·     През месец май бе­ше про­ве­де­но обу­че­ние за сред­нош­кол­ци от об­щи­на Ра­до­мир на те­ма "Мла­ди­те бъл­га­ри в ЕС – пер­с­пек­ти­ви за развитие". При­със­т­ва­ха 50 участници. Обу­че­нителната програма бе­ше от­к­ри­та от Заместник кме­та г-жа Ва­сил­ка Сто­ило­ва и експерта, за­веж­дащ ра­бо­та­та с учи­ли­ща­та по проекта, г-жа Лю­ба Божкова. При­със­т­ва­ха пред­с­та­ви­те­ли на мес­т­ни­те елек­т­рон­ни и пе­чат­ни медии.